Езици

НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 Август 2017г.