Езици

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 Договори за извършване на СМР – на ВО - Пловдив, Ямбол, Кърджали и Сливен

Договори за извършване на СМР – на ВО - Търговище, Силистра, Добрич и Шумен

Договори за извършване на СМР – на ВО - Габрово, Монтана, Ловеч и Видин

Договор за извършване на СМР – на ВО - Плевен ; стр. 2 ; стр. 3 ;  стр. 4 ;  стр. 5 ;  стр. 6 ; стр.7.

 

Протокол от заседанието на комисията за възлагане на обществена поръчка "Строително - ремонтни дейности на обекти на Централно военно окръжие, по обособени позиции

№ 1, № 2 и № 3" - стр. 1 - 2 ;

 стр. 3 - 4стр. 5 - 6стр. 7 - 8стр. 9 - 10стр. 11 - 12стр. 13 - 14 ;  стр. 15 - 16стр. 17 - 18стр. 19 - 20стр. 21 - 22стр. 23 - 24стр. 25 - 26стр. 27 - 28 ;

стр. 29 - 30стр. 31 - 32стр. 33 - 34 ; стр. 35 - 36стр. 37 - 38 ; стр. 39 - 40 ; стр. 41 - 42 ; стр. 43 - 43

  

 Протокол от заседанието на комисията за възлагане на обществена поръчка за инженеринг на ВР № 2745 – Военно окръжие Плевен

  

Удължаване на срока за получаване на офертите за обявена обществена поръчка за инженеринг на ВР 2745 – Военно окръжие - Плевен, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.Обявяване на обществена поръчка "Строително - ремонтни дейности на обекти на Централно военно окръжие, по обособени позиции № 1, № 2 и № 3"

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - част 1 и част 2;

3. Техническа спецификация;

4. Методика за оценка на офертите;

5. Образци документи;

6. Договор.Обявяване на обществена поръчка за инженеринг на ВР 2745 - Военно окръжие - Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА!

Договор № АСД-14-4/14.12.2015 г.

Протокол № 1, съставен за дейността на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем "а" по ЗОП с предмет "Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в град Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на Областен военен отдел - Велико Търново"

     Уважаеми Дами и Господа,

     Във връзка с постъпило запитване по процедура за избор на изпълнител  чрез публична покана по реда на глава осем „А“ от ЗОП с предмет „Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“, на осн. чл. 101б, ал.6 от ЗОП, в законово установения срок  представям следните  разяснения по поставения въпрос.

Текст на въпроса: На страница едно в изисквания към участниците в процедурата сте посочили, че участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строежи трета група, четвърта категория. На страница две сте посочили, че съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на втора група строежи от трета категория. Моля да уточните каква категория трябва да притежава участникът.

Отговор : Всеки участник  в настоящата процедура за избор на изпълнител трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строежи първа група, четвърта категория и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, тъй като сградата обект на строително ремонтна дейност  по настоящата процедура попада в категорията на сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“

Изисквания към участниците в процедурата процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки

Teхническа спецификация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки

Методика за оценка за провеждане на процедура за избор на изпълнител 

Представяне на участник

Техническо предложение

Ценово предложение

Приложение към ценова оферта на фирма

Договор-проект

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Справка –декларaция съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП

Декларация по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП

Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от Закона за обществените поръчки

Лице за контакт: Георги Ерев, началник на сектор "Логистика и информационно-техническо осигуряване" в ЦВО - тел. 02/ 922 38 18


Утвърден от началника на ЦВО основен наръчник с инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на архив от АСК документи на ЦВО към МО

Основен наръчник с инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на архив от АСК документи на ЦВО към МО


Информация за извършено първо междинно плащане по договор № АСД-14-1/14.04.2015 г. с фирма "Тимекс-БГ" ООД


ДОГОВОР между Министерство на отбраната и фирма  "Тимекс" ООД с предмет "Разработване и внедряване на софуер, в съответствие със Закона за електронното управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО".


ПРОТОКОЛ от второто събрание, проведено на 17.07.2015 г., в гр. София, за провеждане на преговори с избран от комисията изпълнител по проект „Разработване и внедряване на софтуер, в съответствие със Закона за електронно управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО” по проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) - електронна и достъпна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”


СЪОБЩЕНИЕ:  Централно военно окръжие – Министерство на отбраната, съобщава, че във връзка с публична покана с № 9043210 на РОП на 25.06.2015 г. с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер, в съответствие със Закона за електронно управление (ЗЕУ) за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО” по проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електронна и достъпна администрация” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се установи, че в законоустановения срок в деловодството на Централно военно окръжие няма постъпили оферти.

На основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, като не се променят параметрите, заложени в публичната покана и документацията по обществената поръчка, със заповед № РД-284/10.07.2015 г. на началника на Централно военно окръжие, е назначена комисия, която от 10.00 ч. на 13.07.2015 г. в сградата на Централно военно окръжие, находяща се в гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 12 ще проведе преговори с потенциален изпълнител на обществената поръчка.


СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана публична покана по проект “Разработване и внедряване на софтуер за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО”, публикувана на 25.06.2015 г., с краен срок за подаване на офертите – 16:00 ч. на 05.07.2015 г., Ви уведомявам, че съгласно Глава осма „а”, чл. 101б, ал. 4 от ЗОП и чл . 60, ал. 6 от ГПК, срокът за подаване на оферти по публичната покана е до 16:00 ч. на 06.07.2015 г.


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО”.


Информация за освободени банкови гаранции за участие.

Информация за извършено авансово плащане.

Договор между Централно военно окръжие и фирма  "ТИМЕКС-БГ" ООД за изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО“, по проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електронна и достъпна администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, съгласно Договор № 13-31-1/07.04.2014 г., сключен с Управляващия орган на ОПАК.

Протокол от дейността на комисията, назначена със заповед № РД-479/23.12.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО” по проект: „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Решение на началника на Централно военно окръжие относно обявяване на резултатите от проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане и класиране на постъпилите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО” по проект: „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, уведомява всички участници за следното:

I. Комисията след внимателен преглед, обсъждане и съпоставяне на постъпилите 3 (три) броя технически оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на Централно военно окръжие, единодушно взе следното решение:

1. По показател 1 (Т1): Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към Министерство на отбраната, участниците получават следните оценки, както следва:

Обединение „Архиви” – 5 точки;

Сдружение „ХО-СИ” ДЗЗД – 10 точки;

„Тимекс БГ” ООД – 10 точки.

2. По показател 2. (Т2): Осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие (ЦВО) на Министерство на отбраната (МО) и организация и подготовката им за дигитализиране, участниците получават следните оценки, както следва:

Обединение „Архиви” – 10 точки;

Сдружение „ХО-СИ” ДЗЗД – 20;

„Тимекс БГ” ООД – 20 точки.

3. По показател 3. (Т3): Сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към Министерство на отбраната (МО), участници получават следните оценки, както следва:

Обединение „Архиви” – 20 точки;

Сдружение „ХО-СИ” ДЗЗД – 20 точки;

„Тимекс БГ” ООД – 40 точки.

II. Заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти ще се състои на 19.02.2015 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в сградата на Централно военно окръжие – ул. „Г. Бенковски” № 12. 


Протокол за отваряне на постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № 14-00-4/11.11.2014 г. с предмет: „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи на Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО” по проект: „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”.


      СЪОБЩЕНИЕ

      На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, председателят на комисията за приемане, разглеждане и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО” по проект: „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, уведомява всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 14.01.2015 г. в сградата на Централно военно окръжие с адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 12.

      Желаещите да присъстват на отварянето на офертите да се явят в 9.45 часа на 14.01.2015 г. на горепосочения адрес.


      На 12.11.2014 г. е стартирана открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО“.  Поръчката е обявена с Решение N 633101 и Обявление N 633104 в Агенцията за обществени поръчки.

     Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е до 16:00 ч. на 22.12.2014 г. на адрес гр. София 1000, ул. "Георги Бенковски" N 12  - Централно военно окръжие.

Коригирана документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

Приложения_1-13_Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Приложение 14 - общи условия за договори по ОПАК.

Приложение 15 - задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност.

 

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори  в Централно военно окръжие.

 


Публична покана позиция № 17 – VI „Дейности по информация и публичност на проекта“ Поръчката е приключена!

Документация: http://www.mod.bg/bg/EXT/CVO/docs/20140714_OPAKcvo.zip


Публична покана по позиция № 18 – VI „Придобиване на компютри и хардуер за поддържане на изградения електронен портал“ Поръчката е приключена!

Документация: http://www.mod.bg/bg/EXT/CVO/docs/20140714_Publichnost.zip