Езици

Функции и задачи

1. Организира воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, изготвянето на военноотчетни документи, административното обслужване и предоставянето на услуги на българските граждани;

2. Популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове за начална и специална военна подготовка, както и обучението на ресурси от резерва в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификацията;

3. Организира набирането и приемането на документи на кандидати за: военнослужещи във въоръжените сили, за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв; обучение във висшите военни училища и за курсове по начална и специална военна подготовка;

4. Планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи;

5. Осигурява комплектуването със запасни и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;

6. Организира съпоставянето на количеството и качеството на ресурсите от запаса между военните окръжия и заявителите;

7. Организира планирането, оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ; 

8. Организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените запасни и техника-запас;

9. Организира провеждането на преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение;

10. Оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;

11. Организира подготовката на учениците от 9 и 10 клас на средните училища, свързана със задълженията на гражданите по отбраната на страната;

12. Планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на български граждани с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;

13. Участва в организирането и провеждането на адаптация на военнослужещи при освобождаване от военна служба и за осигуряване на успешен преход към цивилната сфера;

14. Изпълнява и други конкретни задачи възложени от министъра на отбраната.