Езици

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Справка –декларaция съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП

Декларация по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП

Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от Закона за обществените поръчки

 

Лице за контакт: Началникът на отделение "Логистично осигуряване" в Централно военно окръжие - тел. 02 922 3818