Oбществени поръчки

Актуални обществени поръчки Описание
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 Договори за извършване на СМР – на ВО - Пловдив, Ямбол, Кърджали и Сливен

Договори за извършване на СМР – на ВО - Търговище, Силистра, Добрич и Шумен

Договори за извършване на СМР – на ВО - Габрово, Монтана, Ловеч и Видин

Договор за извършване на СМР – на ВО - Плевен ; стр. 2 ; стр. 3 ;  стр. 4 ;  стр. 5 ;  стр. 6 ; стр.7.

 

Протокол от заседанието на комисията за възлагане на обществена поръчка "Строително - ремонтни дейности на обекти на Централно военно окръжие, по обособени позиции

№ 1, № 2 и № 3" - стр. 1 - 2 ;

 стр. 3 - 4стр. 5 - 6стр. 7 - 8стр. 9 - 10стр. 11 - 12стр. 13 - 14 ;  стр. 15 - 16стр. 17 - 18стр. 19 - 20стр. 21 - 22стр. 23 - 24стр. 25 - 26стр. 27 - 28 ;

стр. 29 - 30стр. 31 - 32стр. 33 - 34 ; стр. 35 - 36стр. 37 - 38 ; стр. 39 - 40 ; стр. 41 - 42 ; стр. 43 - 43

  

 Протокол от заседанието на комисията за възлагане на обществена поръчка за инженеринг на ВР № 2745 – Военно окръжие Плевен

  

Удължаване на срока за получаване на офертите за обявена обществена поръчка за инженеринг на ВР 2745 – Военно окръжие - Плевен, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.Обявяване на обществена поръчка "Строително - ремонтни дейности на обекти на Централно военно окръжие, по обособени позиции № 1, № 2 и № 3"

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - част 1 и част 2;

3. Техническа спецификация;

4. Методика за оценка на офертите;

5. Образци документи;

6. Договор.Обявяване на обществена поръчка за инженеринг на ВР 2745 - Военно окръжие - Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА!

Договор № АСД-14-4/14.12.2015 г.

Протокол № 1, съставен за дейността на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем "а" по ЗОП с предмет "Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в град Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на Областен военен отдел - Велико Търново"

     Уважаеми Дами и Господа,

     Във връзка с постъпило запитване по процедура за избор на изпълнител  чрез публична покана по реда на глава осем „А“ от ЗОП с предмет „Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“, на осн. чл. 101б, ал.6 от ЗОП, в законово установения срок  представям следните  разяснения по поставения въпрос.

Текст на въпроса: На страница едно в изисквания към участниците в процедурата сте посочили, че участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строежи трета група, четвърта категория. На страница две сте посочили, че съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на втора група строежи от трета категория. Моля да уточните каква категория трябва да притежава участникът.

Отговор : Всеки участник  в настоящата процедура за избор на изпълнител трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строежи първа група, четвърта категория и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, тъй като сградата обект на строително ремонтна дейност  по настоящата процедура попада в категорията на сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Основен ремонт на недвижим имот, надходящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“

Изисквания към участниците в процедурата процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки

Teхническа спецификация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки

Методика за оценка за провеждане на процедура за избор на изпълнител 

Представяне на участник

Техническо предложение

Ценово предложение

Приложение към ценова оферта на фирма

Договор-проект

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Справка –декларaция съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП

Декларация по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП

Декларация за конфиденциалност по чл.33 ал.4 от Закона за обществените поръчки

Лице за контакт: Георги Ерев, началник на сектор "Логистика и информационно-техническо осигуряване" в ЦВО - тел. 02/ 922 38 18


Утвърден от началника на ЦВО основен наръчник с инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на архив от АСК документи на ЦВО към МО