Езици

Резерв на ВС

  Резерв на въоръжените сили са български граждани с военна или друга специална подготовка, годни за военна/военновременна служба, които в мирно време доброволно са поели ангажимента за съчетаване на военната и цивилната кариера и такива, които за военно време могат да получат мобилизационно назначение, както и техника доброволно предоставяна за мирно време и такава, която за военно време може да получи мобилизационно назначение.

МИСИЯ НА РЕЗЕРВА

  Мисията на резерва е: да комплектува с подготвен и добре екипиран личен състав и с изправна техника военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на други сили от системата за национаaлна сигурност на Република България във военно време; да поддържа комплектуваността със запасни и техника-запас на военните формирования от въоръжените сили при продължителни военни действия във военно време.

ВИЗИЯ ЗА РЕЗЕРВА

  Резерва на въоръжените сили се изгражда в съответствие с актуализирана и устойчива нормативна уредба; със състав, численост и структура, отговарящи на мисията и задачите на въоръжените сили; с централизирана система за: планиране, управление, подготовка, използване и водене на отчета;  с оптимизиран количествен и качествен състав; със смесен принцип на комплектуване – доброволен и задължителен; с въведени адекватни програми за мотивация и стимулиране, с увеличен принос в мирно време и използване в широк спектър от мисии и операции в страната и извън нейната територия, включително и по защита на населението; с нормативно урегулирани взаимоотношения между работодателите/собствениците на техника и Министерството на отбраната.