Езици

ДРУГИ

Правила за създаване, използване и закриване на регистри за водене на военния отчет и за административно обслужване на граждани в Централно военно окръжие.

Наредба за отсрочване на запасни и техника - запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища.

Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.

Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза.

Наредба Н-3/03.02.2020 г. за психологическото осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Наредба № Н-17 от 15 октомври 2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища.