Езици

CIOR

 

Взаимоотношения между НАТО и Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR)

 

Обща част

 1. Настоящият документ дефинира взаимоотношенията между Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) и НАТО за:

 • насърчаване на държавната власт на всяка отделна страна за увеличаване потенциала на резерва за общата отбрана на НАТО и за нови мисии;
 • улесняване и насърчаване участието на резервисти в различни дейности на НАТО;
 • подобряване на разбирането и подкрепата на НАТО за целите и капацитета на CIOR.

Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR)

 1. CIOR е междусъюзническа съвместна конфедерация, основана през 1948 г. В последствие повечето от националните асоциации на офицерите от резерва на страните-членки на НАТО се присъединяват към нея. Целта на конфедерацията е да наложи и да поддържа междусъюзническия дух сред офицерите от резерва и да им предоставя информация относно текущи проблеми и дейности на НАТО. Междусъюзническата конфедерация на офицерите-медици от резерва (CIOMR), основана през 1947 г., е пряко свързана с CIOR (съкращението CIOR включва CIOMR). CIOR се състои от президент и секретариат, комитети и постоянен представител в НАТО, както и национални делегации от страни от НАТО и други страни (съгласно Конституцията на CIOR), като всяка една от тях се оглавява от вицепрезидент. Освен това CIOR има и Международен военен щаб (IMS) и офицери за връзка със SHAPE/HQ SACT

 1. CIOR е независима структура, която има право на собствен статут, роля и процедури.

 1. CIOR е официално призната от НАТО през 1976 г. (MC 248 – “The Relationship between NATO and the Interallied Confederation of Reserve Officers”).

Цели на CIOR

 1. Без да оспорва факта, че използването на резерва е изцяло в прерогативите на всяка отделна страна-членка, CIOR има следните цели при взаимоотношенията си с НАТО:

 • да подобрява познаването от страна на НАТО на целите и дейността на CIOR, като информира периодично Военния комитет и изнася презентации по темата по време на курсове, организирани от НАТО;
 • да подпомага съвместната работа между НАТО и CIOR чрез близко сътрудничество с Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC), като:
  • изгражда и насърчава уменията и способностите на офицерите от резерва и при поискване, провежда консултации с Военния комитет по въпросите на резервистите на базата на опита и вижданията на националните асоциации на офицерите от резерва;
  • насърчава участието на лидерския състав и служителите от НАТО в семинари и други работни срещи на CIOR.
 • да подобрява познаването от страна на ръководните структури на НАТО на потенциала на националните резервни сили и тяхната роля, както при общи отбранителни мисии на Алианса, така и при нови мисии, в съответствие с принципите на CIOR.
 • да споделя познанията на CIOR по въпросите на резерва с всяка страна - членка за насърчаване трансформацията на резерва на национално ниво и развитието в организационен, административен и социален аспект, като се обръща особено внимание на офицерите от резерва.

За утвърждаване на подхода за цялостност е от изключително значение CIOR да подпомага оперативната съвместимост на силите от резерва от различните страни.

Контакти между НАТО и CIOR

 1. Международният военен щаб е мястото за контакт между Военния комитет на НАТО и CIOR по всички военни въпроси. CIOR е в тясно сътрудничество с Комитета на националните резервни сили (NRFC), който отговаря за предоставянето на политически съвети на Военния комитет по въпросите на резерва.

 1. Тези точки за контакт и офицерите за свръзка действат и като източник на информация и помощ за страните-членки на НАТО.

 1. В Международния военен щаб са осигурени подходящи условия за работа и оборудване за постоянния представител на CIOR в Главната квартира на НАТО.

 1. Веднъж годишно президентството на CIOR информира Военния комитет относно дейностите на Конфедерацията веднъж годишно.

Взаимоотношения между Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC) и CIOR

 1.  NRFC и CIOR споделят общ интерес за осигуряване на добре подготвени резервни сили в съответствие с националната политика за резерва на всяка отделна страна. Взаимното познаване на целите и дейността на двете организации дава потенциал за сътрудничество.

Подкрепа

 1.  Главната квартира на НАТО допълнително осигурява подкрепа на постоянния представител на CIOR за провеждането на различни мероприятия, включително устен и писмен превод

Заключение

 1.  Военният комитет признава значимостта на CIOR при поддържане на високо ниво на преданост към Алианса на офицерите от резерва и се ангажира с подкрепата на дейността на CIOR.