Езици

Комитет на националните резервни сили на страните членки на НАТО (NRFC)

Националният комитет на резервните силивключва в себе си онези хиляди жени и мъже, които са станали резервисти и са съчетали цивилната си кариера сроля във въоръжените сили, както и тези, които може да бъдат част от резервните сили в един бъдещ момент.

До началото на 80-те години резервните сили и въпросите свързани с политиките по тяхното формиране, изграждане и използване се считаха за въпрос единствено от национално естество. През 1981 г. Националният комитет на резервните сили беше основан като съвместен междусъюзнически комитет, който е признат за консултативен комитет на НАТО през 1996 г., както е посочено в документите на Военния комитет 441/2 "NATO Framework Policy on Reserves" и 392/1 "Military Committee Directive for the National Reserve Forces Committee (NRFC)".

Резервните сили съставляват повече от половината от силите за военно време на армиите на държавите-членки на НАТО.Всъщност организацията, съставът, мисията и нивата на подготовка на резервните сили в рамките на Алианса варират значително.Но общото между резервните сили е, че те играят важна роля в целия спектър от национални и отбранителни структури на НАТО и в случай на криза от тях ще се изисква да заемат позиции и да изпълняват задачи заедно с редовните военни части.Резервистите вече не се считат за използваеми в краен случай;по-скоро днес те вече са смятани за изключително важни и необходими.

Всъщност много от нашите армии не биха били ефективни във военно време без мобилизирането на собствените си резерви.В допълнение, подкрепата оказвана на редовните въоръжени части от елементи от състава на резерва в мирно време придобива все по-голямо значение в области като миротворчески мисии, операции за борба с разпространението на наркотици, помощ при бедствия, аварии, а също и при участие във военни учения.

Широко известно е, че интегрираните, използвани с подходяща цел, мотивирани и подготвени резервни сили осигуряват изключителна стратегическа възможност за нарастване на настоящите военни способности с разходването на много малко ресурси.Почти също толкова важно е, че резервните сили изграждат жизненоважна гражданско-военна връзка между редовните въоръжени сили и гражданската общност като цяло, по-специално по отношение на набора от специални умения, принципно трудноразвивани във военната общност.

Изключително важно е командирите и щабовете на НАТО, страните членки на НАТО и дори партньорите да познават и разбират способностите на резервните системи и широките възможности които те предоставят, ина които биха могли да разчитат.NRFC е мощен инструмент в услуга на държавите-членки на НАТО и въоръжените им сили, и предлага значителен потенциал в това отношение.

Комитетът на националните резервни сили e съставен от обучени и мотивирани специалисти, висши представители на националните резервни структури,способни да осигуряват необходимите условия за подготовка и представяне на информация по широк кръг от въпроси свързани с материята, с цел формирането на единни мнения и възгледи. Освен това членовете на Комитета се възползват от обмена на информация, опит, ефективни модели и решения на други нации и определят начините, по които съвместните дейности да бъдат изградени на базата на най-добрите международни практики. Националният комитет на резервните сили предоставя форум от изключителна важност, в който ръководството на резервните сили може да обменя най-добри практики и да изучава важни аспекти на ръководствотои използването на резервите. Освен това Комитетът планира да насърчава и да привлича хора; гражданите да станат резервисти и давникнат в отговорностите на резерва, нациите да изградят иползват своите резервни сили, резервистите да бъдат активни и да служат в интерес на страната си.

Рамковата политика на НАТО относно резервите (документ на Военния комитет 441/2) е една от „доктриналните основи“ на Националния комитет на резервните сили.Целта на този документ е да предостави на НАТО политическата рамка за принос на резервните сили, за постигане на целите на НАТО, включително развитие на силите, създаване на сили и тяхното използване.Въпреки че НАТО признава прерогативата на отделните нации във всички тези области, този документ извежда на преден планголемите възможности, с които резервните сили допринасят за НАТО, и набелязва необходимите мерки служещи за гарант, че резервните сили са в състояние да изпълнят своя потенциал от способности.

Въз основа на тази политика, други два документа (документ на Военния комитет 392/1 „Директива на Военния комитет за Националния комитет на резервните сили, NRFC“ и Документ на Военния комитет 248/2 „Връзката между НАТО и Международната конфедерация на офицерите от запаса, CIOR“) определят целите и връзката на резервните структури с НАТО.

Зимна среща на Националния комитет на резервните сили на НАТО председателствана от Германия

В началото на февруари 2021 г. Националният комитет на резервните сили на НАТО (NRFC) проведе първата си зимна среща под ръководството на председателя контраадмирал Майкъл Х. Бусе. Германия официално пое председателството от Полша на 1 юли 2020 г. Първоначалното намерение конференцията да се проведе в централата на НАТО в Брюксел стана жертва на настоящите глобални ограничения за пътуване, свързани с пандемията COVID-19. Поради това пленарната среща продължи като дигитално събитие с ръководители на делегации от осемнадесет страни от НАТО и шест други държави със статут на наблюдатели (Австралия, Австрия, Грузия, Нова Зеландия, Южна Корея и Швеция), участващи във видеоконференция. NRFC е признат и утвърден консултативен орган на НАТО, който има за цел да съветва Военния комитет в Брюксел по всички стратегически въпроси на резервните сили. Поради текущите събития, в центъра на 3-дневните обсъждания беше разгръщането на резервни сили в условия на пандемия. В началото на конференцията генералният директор на Международния военен щаб на НАТО генерал-лейтенант Ханс-Вернер Виерман се обърна към делегатите, като подчерта значението на NRFC и ролята на НАТО за справяне с пандемията. Участие от Върховнотоглавнокомандваненаобединенитевъоръженисили в Европа  (SHAPE), както и от Италия и Австралия завършиха поредицата от презентации по ключовата тема за борба с пандемията.

Председателят използва конференцията, за да представи на пленарната зала своите идеи за бъдещо сътрудничество в NRFC. Фокусът на обсъжданията през следващите години ще бъде ролята на резервните сили в отговор на извънредни ситуации и пандемичен контрол, защита срещу заплахи за НАТО от кибератаки, и повишаване на устойчивостта в зоната на отговорност наВърховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR).

Председателят и делегатите завършиха, като изразиха задоволството си от съдържанието и провеждането на първата виртуална зимна среща.

Председателят награди капитан Абигейл ГОС(ВМС на САЩ) с възпоменателни плакет и монета на NRFC, за нейната ангажираност с NRFC и изключителен принос към общността на резервните сили,

Следващото заседание на NRFC е насрочено за юли 2021 г.