Езици

Социално сътрудничество

Организацията и дейността по социалното сътрудничество в Централно военно окръжие (ЦВО) и във военните окръжия (ВО) са регламентирани със заповед на началника на ЦВО, относно назначаване на Комисия за социално сътрудничество в Централно военно окръжие.

Комисията  за социално сътрудничество в Централно военно окръжие е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество при:

  1. Уреждане на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище на цивилните служители по трудово правоотношение, които са специфични за Централно военно окръжие;
  2. Уреждане на въпросите на осигурителните отношения на цивилните служители по трудови правоотношения, специфични за Централно военно окръжие.