Езици

Исторически преглед на мобилизационната система и резервните сили на Република България

Мобилизационната система в Република България води началото си от утвърждаването на наредба за „Привременното положение на българската войска „ от 28 юли 1878 година.

Още от самото създаване на Третата българска държава, се отделя изключително внимание на създаването на нова военна администрация. Основната задача на тази администрация е да осъществява цялостната дейност по управлението на човешките ресурси на страната и за попълване на въоръжените й сили в мирно, и във военно време. От адекватните действия при мобилизацията са зависели до голяма степен успехите на младата българска войска.

През цялата си дългогодишна история, органите по военния отчет са давали своя принос за повишаване на военната и отбранителната мощ на държавата.

Историята на мобилизационната система и военните окръжия може условно да бъде разделена на четири основни периода. Всеки един от тях е с ясно изразени граници, продиктувани от ярки събития, от историческите промени в света и страната ни.

Първи период – от 1878 г. до 1913 г. – това са годините от самото създаване на военната администрация до началото на Първата световна война.

Периодът се характеризира с множество дейности и мероприятия, свързани с утвърждаването на мобилизационната система, като съществена част от структурата на държавното управление.

Втори период – от 1913 г. до 1945 г. - периода, включва двете световни войни и годините между тях.

Същественото за него е, че е с най- голямо мобилизационно натоварване, в условията на напрегната международна и вътрешна обстановка.

Трети период – от 1945 г. до 1989 г. – годините след Втората световна война, до началото на промените. Години на тясно сътрудничество със социалистическите страни и на блоковото противопоставяне в международен мащаб- капиталистически срещу социалистически.

Четвърти период – от 1990 г. до наши дни – най-новата история на мобилизационната система.

Периодът включва събитията, свързани с трансформацията на българската армия от масова към професионална  и редуцирането на състава, числеността и структурите в нея.

Нов, съществен етап от развитието на мобилизационната система у нас, е създаването на Централно военно окръжие, на 1 юли 2011 година. От това събитие произтичат редица организационно-щатни промени в структурата на системата на военните окръжия.