Езици

Реализация

    

      Реализацията на проекта има своя принос към постигане на общата и специфичните цели на Оперативна програма „Административен капацитет” с въвеждането на електронна форма за достъп и управление на документите на бенефициента Централно военно окръжие (Министерство на отбраната). Създадени са условия за подобряване на административното обслужване, посредством по – лесен и безпрепятствен достъп и подаване на документация. Чрез въвеждането на електронна форма на съхранение на документите е постигнато засилване на прозрачността, отчетността и ефективността на работата на ЦВО (МО).

     Успешната реализация на проекта допринесе и за изпълнението на целта на Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” и на подприоритет 3.1 на ОПАК с постигане на по – голяма ефективност в областта на координацията между отделните звена в рамките на ЦВО (МО), повишаване доверието на гражданите и бизнеса в работата на бенефициента посредством по-открит, модерен и сигурен достъп до документите на ЦВО (МО).

     С разработения и внедрен софтуер на електронен портал и система за управление на административни услуги се осигуриха опростени, изчистени от регулаторна тежест административни услуги, цялостно подобряване на административното обслужване в ЦВО (МО) на гражданите и бизнеса и се постигна по-добро управление.

     Дигитализацията на документите допринесе за намаляване на регулаторната тежест и оптимизира работния процес в структурите на бенефициента.

     Въвеждането на комплексни административни услуги спестява време и средства посредством електронното подаване и получаване на документи, възможността за проверка по интернет за статуса на услугата, в резултат на което се повиши удовлетвореността от страна на потребителите.

     С въведената система за електронно управление на административни услуги се повишиха контрола, прозрачността и отчетността над работата на служителите в ЦВО (МО).

     Проектът осигури и възможност за осъществяване на един активен мониторинг върху комуникационните връзки между структурите на ЦВО (МО) и потребителите на съответните административни услуги.

     С реализацията на проекта се постигна подобряване на административното обслужване и повишаване на доверието на гражданите и бизнеса към работата на бенефициента Централно военно окръжие (Министерство на отбраната).

     За осъществяването на проекта ОПАК предостави 790 924.90 лв.