Езици

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Административното обслужване на резервисти, запасни и граждани се извършва въз основа на заявление, подавано от съответното заинтересовано лице до началника на Централното военно окръжие, военното окръжие. В заявлението се посочва съответната административна услуга, която се иска, прави се искане за издаване на документ, достъп, обмен на данни или извършване на справки от информационните фондове.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  на пенсионирани военнослужещи за ползване услугите в болничните бази;

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  на съпруг/съпруга за ползване на услуги в болничните бази на МО;    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  за пред КОС – МВР; 

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  за удостоверяване на военно звание в запаса; 

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  за удостоверяване на прослужено време;     

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  за лице, неслужило наборна военна служба.

 


 

Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария.