Езици

Електронна и достъпна администрация

Бенефициент: Цнтрално военно окръжие (Министерство на отбраната)

Договор №: 13 - 31 -1/ 07.04.2014 г.

Приоритетна ос III. Качество на административното обслужване и развитие на електронното управление.

Подприоритет 3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление.

Бюджетна линия: BG 051PO 002/13/3.1 - 08

Обща стойност на проекта: 790 924,90 лв.

Продължителност: 12 месеца

Проектът се реализира в Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) с адрес гр. София, 1000, ул. "Георги Бенковски" № 12.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Органограма на управление на проекта.

Заповед на министъра на отбраната за определяне на екип за управление на проекта.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА СЕ УДЪЛЖАВА С ШЕСТ МЕСЕЦА!

Анекс към договор № 13-31-1/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Административен капацитет".

Актуализиран план за изпълнение на проекта.