Езици

Достъп до обществена информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона органи.

Всеки гражданин на Република България или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Централно военно окръжие.

За максимално улесняване на достъпа до обществена информация, на интернет-сайта на ведомството – в рубриката:

- "РЕЗЕРВ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" са публикувани документи за резерва (Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, Стратегията за национална сигурност и Националната отбранителна стратегия), национални документи за резевра (Закона за резерва на ВС на Република България, Правилата за прилагане на Закона за резерва на ВС на Република България и Наредбата за военния отчет на българските граждани и техника в мирно и военно време), публикувани са и заповеди на министъра на отбраната и на началника на Централно военно окръжие;

- "ДОКУМЕНТИ" включва подзаконови актове (Правилници за прилагане на законите за отбраната и ВС и за резерва), стратегически документи, наредби, правила, планове и отчети, документи  на НАТО и ЕС;

- в "КАНДИДАТИ" може да намерите информация за военнослужещите и доброволния резерв, за военната професия и социалната адаптация на тези, на които им предстои освобождаване от военна служба;

- в "СЪТРУДНИЧЕСТВО" се публикуват документи за съвместната дейност с органите на държавната и местната власт;

- "УСЛУГИ" е мястото, където ще намерите образци на документи – служебни бележки, удостоверения и заявления към Правилата за определяне на дейностите при изготвяне на документи и подреждане на регистри по военния отчет и административното обслужване на граждани в Централно военно окръжие.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Не се заплащат разходи при:

 • предоставяне на информация по електронна поща;
 • предоставяне на информация под формата на устна справка;
 • предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи (с вкл. ДДС) – според вида на носителя на информация, определени в Заповед № 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

 • CD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,72 лв.;
 • разпечатване на 1 стр. А4 – 0,14 лв.;
 • ксерокопие за 1 стр. А4 – 0,11 лв.;
 • факс за 1 стр. А4  – 0,72 лв.;
 • писмена справка за 1 стр. А4 – 1,91 лв.

Достъпът до заявената информация се предоставя след заплащане на дължимата сума, в касата на Централно военно окръжие, или по банков път, на адрес:

 • IBAN: BG 88 UNICR 96603110048016

BIC: UNICRBGSF – Уникредит Булбанк

За военните окръжия по сметката на дирекция "Финанси" – МО:

 • IBAN: BG 61 BNBG 96613000152201

BIС: BNBGBGSB – БНБ – София